Υψηλά ποσοστά επιτυχίας φοιτητών

Σχολή Ναυπηγών Ε.Μ.Π

Μαθήματα ανά εξάμηνο

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ
ΕΞΑΜΗΝΟ Β'
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ'
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ'
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε'
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ'
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ
ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ'
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ
ΕΞΑΜΗΝΟ Η'
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ
ΕΞΑΜΗΝΟ Θ'