Σχολή Ναυπηγών Π.Α.Δ.Α

Μαθήματα ανά εξάμηνο

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Α'
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ B'
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ'
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ'
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε'
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ'
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ'
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Η'
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Θ'